Qian Lie Su Wan 前列舒丸

Qian Lie Su Wan 前列舒丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N036

Functions
Qian Lie Su Wan is a traditional Chinese herb indicated for diuresis. Supporting vital qi and reinforcing the kidney nourishing yin and benefiting the kidney and diuresis.

Package
200 Pills per bottle

Suggested Use
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily
Herbalist may recommend a more specific dosage for individuals with specific needs

Ingredients
Radix Rehmanniae - Preparata - Shu Di Huang, Semen Coicis - Yi Yi Ren, Semen Benincasae - Dong Gua Zi, Fructus Corni - Shan Zhu Yu, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao, Rhizoma Atractyl - Cang Shu, Corex Moutan - Mu Dan Pi, Poria - Fu Ling, Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Ramulus Cinnamom - Gui Zhi, Herba Epimedii - Yin Yang Huo, Semen Persicae - Tao Ren