Qi Ju Di Huang Wan-Pian - YinVive Eyes 杞菊地黄丸

Qi Ju Di Huang Wan-Pian - YinVive Eyes 杞菊地黄丸 - Max Nature

Max Nature

$11.99 
SKU: AH103

Functions
Qi Ju Di Huang Wan/Pian is a renowned ancient Chinese herbal formula used for improving vision. It is derived from the well known Liu Wei Di Huang Wan, which nourishes the body's Yin. Qi Ju Di Huang Wan is formed by the inclusion of vision-helping Goji Berry and Chrysanthemum to Liu Wei Di Huang Wan.

Package
200 Pills per bottle

Directions
Take 5 to 7 pills, 2 to 3 times a day with warm water

Ingredients
Radix Rehmanniae Preparata (shu di huang), Fructus Corni Officinalis (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae Oppositae (shan yao), Rhizoma Alismatis Orientalis (ze xie), Sclerotium Poriae Cocos (fu ling), Cortex Moutan Radicis (mu dan pi), Fructus Lycii Chinensis (gou qi zi), Flos Chrysanthemi Morifolii (ju hua)