Qi Ju Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$20.49 
SKU: MPC-QJDHW

Functions
Enrich Yin and nourish Kidneys

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Chrysanthemum Flower - Ju Hua,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Poria Sclerotium - Fu Ling,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie