Qi Ju Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan - Max Nature

Max Nature

$55.00 
SKU: GNQJ12-LG

Package
270 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shu Di(cooked Radix Rehmanniae)
Shan Zhu Yu(Fructus Corni)
Shan Yao(Radix Dioscoreae)
Gou Qi Zi(Fructus Lycii)
Ju Hua(Flos Chrysantheml)
Fu Ling(Poria)
Ze Xie(Rhizoma Alismatis)
Dan Pi(Cortex Moutan)