Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N003

Functions
Qi Ju Di Huang Wan is a renowned ancient Chinese herbal formula used for improving vision.

Packing

200 Pills per bottle

Directions

Take 5-8 pills orally, 2-3 times a day

Ingredients
Poria -Fu Ling, Cortex Moutan - Mu Dan Pi, Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Flos Chrysanthemi - Ju Hua, Radix Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang, Fructus Corni - Shan Zhu Yu, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao, Fructus Lycii - Gou Qi Zi