Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q38

Functions
Qi Ju Di Huang Wan is a renowned ancient Chinese herbal formula used for improving vision.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.16 oz.

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Gou Qi Zi (fructus lycii), Ju Hua (flos chrysanthemi), Shu Di Huang (radix rehmanniae preparata), Shan Zhu Yu (fructus corni), Mu Dan Pi (cortex moutan), Shan Yao (rhizoma dioscoreae), Fu Ling (poria), Ze Xie (rhizoma alismatis)