Qi Ju Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-Q007

Functions

Tonifies Liver and Kidney Yin, Nourishes Liver Blood, Benefits the Eyes

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Di Huang, Shan Yao, Shan Yu Rou, Fu Ling, Mu Dan Pi, Ze Xie, Gou Qi Zi, Ju Hua, Gan Cao