Qi Bao Mei Ran Dan

Qi Bao Mei Ran Dan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.49 
SKU: MPC-QBMRD

Functions
Enriches the Kidney yin and nourishes the Liver blood

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Fo-Ti Dried Root Tuber - He Shou Wu,Dong Quai - Dang Gui,Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Achyranthes Root - Niu Xi (Huai),Poria Sclerotium - Fu Ling,Chinese Dodder Seed - Tu Si Zi,Psoralea Fruit - Bu Gu Zhi