Pu Ji Xiao Du Yin

Pu Ji Xiao Du Yin - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.99 
SKU: MCT-PJXDY

Functions
Clears heat, eliminates fire toxin, and disperses wind-heat

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Skullcap Root - Huang Qin,Coptis Rhizome - Huang Lian,Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Platycodon Root - Jie Geng,Bupleurum Root - Chai Hu,Scrophularia Root - Xuan Shen,Forsythia Fruit - Lian Qiao,Isatis Root - Ban Lan Gen,Burdock Fruit - Niu Bang Zi,Giant Puffball - Ma Bo,Chinese Mint Aerial Parts - Bo He,Bombyx Batryticatus - Jiang Can,Chinese Cimicifuga Rhizome - Sheng Ma