Prostate Health Support

Prostate Health Support - Max Nature

Plumflower Brand

$21.75 
SKU: MW83956

Other Names
Jie Jie Wan, Qian Lie Xian Wan

Functions
Invigorates the Blood, clears heat, expels toxic-heat, drains dampness, tonifies qi

Package
200 Pills per bottle

Directions
8 pills 3 times a day

Ingredients
Wang Bu Liu Xing, Bai Jiang Cao, Chi Shao, Huang Qi, Mu Dan Pi, Mu Tong, Tu Mu Xiang, Yam Hu Suo, Gan Cao The ingredient Yi Tang is derived from barley and may contain gluten proteins.