Postpartum

Postpartum - Max Nature

Max Nature

$59.90 
SKU: HC-95

Packaging
270 tablets in a bottle

Suggested Use
3 Tablets, three times daily

Ingredients

Ginseng root (ren shen), Astragalus root (huang qi), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Salvia root (dan shen), Poria sclerotium (fu ling), Leonurus herb (yi mu cao), Tang Kuei root (dang gui), White Peony root (bai shao), Ho-shou-wu root (he shou wu), White Atractylodes rhizome (bai zhu), Ligusticum fruit (chuan xiong), Gelatinum asini (e jiao), Crataegus fruit (shan zha), Rubia fruit (qian cao gen), Citrus peel (chen pi), Artemisia leaf (ai ye), Licorice root (gan cao)