Phoenix Rising

Phoenix Rising - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-PR

Also known as Sheng Yang Ju Jing Tang

Directions:
3 capsules 2 times a day

Product Details:
60 (15:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients
Huang Qi, Shu Di, Rou Gui, Hong Hua, Dang Shen, Du Huo, Qiang Huo, Gao Ben, Fang Feng, Bai Zhu, Bai Shao, Dang Gui, Chai Hu, Tao Ren, Chuang Xiong, Mixfried Gan Cao, Bai Zhi, Zhi Fu Zi