Nu Ke Ba Zhen San

Nu Ke Ba Zhen San - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: MW-3742C

Also Known as Women's Precious Formula

Functions:

Tonifies Qi and Blood, Regulates Menstruation

Standard Dosage:

3 grams three times daily or 4-5 grams twice daily.

Package:

100 gram bottle extract powder

Ingredients:

Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Ligusticum wallichii rhizome, Glycyrrhiza uralensis root-prep, Shu di huang, Dang gui, Fu ling, Bai zhu, Bai shao, Dang shen, Chuan xiong, Zhi gan cao