Nei Xiao Luo Li Wan 内消瘰疬丸

Nei Xiao Luo Li Wan 内消瘰疬丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N049

Functions
Nei Xiao Luo Li Wan is a Chinese herbal supplement used to dispel Phlegm which causes lumps, nodules, and swollen thyroid.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27oz. (180g)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Xia ku cao - Spica Prunellae, Xuan shen - Radix Scrophulariae, Da qing yan - Halitium, Hai zao - Sargassum, Zhe bei mu - Bulbus Fritillariae Thunbergii, Bo he - Herba Menthae, Tian hua fen - Radix Trichosanthis, Ge qiao - Concha Meretricis seu Cyclinae, Bai lian - Radix Ampelopsis, Lian qiao - Fructus Forsythiae, Shu da huang - Radix et Rhizoma Rhei Preparata, Gan cao - Radix Glycyrrhizae, Di huang - Radix Rehmanniae, Jie geng - Radix Platycodi, Zhi ke - Fructus Aurantii, Dang gui - Radix Angelicae Sinesis, Xuan ming fen - Matrii Sulfas Exsiccatus