Nei Xiao Luo Li Wan

Nei Xiao Luo Li Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-N006

Functions
Nei Xiao Luo Li Wan is a Chinese herbal supplement used to dispel Phlegm which causes lumps, nodules, and swollen thyroid.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chen Pi, Cu Qing Pi, San Leng, E Zhu, Xia Ku Cao, Xuan Shen, Zhe Bei Mu, Hai Zao, Gua Lou, Huang Qi, Gan Cao