Nei Xiao Luo Li Pian NoduleClear 内消瘰疬片

Nei Xiao Luo Li Pian NoduleClear 内消瘰疬片 - Max Nature

Max Nature

$11.99 
SKU: AH077

Functions
Nei Xiao Luo Li Pian is a Chinese herbal supplement used to dispel Phlegm which causes lumps, nodules, and swollen thyroid.

Suggested Use
Take 5 tablets taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 2 to 3 weeks. The dose may be doubled for a quicker and stronger response as needed.

Package
200 pills 200mg (40g) per bottle

Ingredients
Bei Mu, Shu Da Huang, Jie Geng, Xia Ku Cao, Xuan Shen, Gan Cao, Bai Lian, Dang Gui, Zhi Qiao, Hai Zao, Lian Qiao, Di Huang, Bo He, Mang Xiao, Tian Hua Fen, Qing Yan, Hai Ha Fen