Modified Eleven Flavors

Modified Eleven Flavors - Max Nature

Max Nature

$23.75 
SKU: BP-ME

Directions:
Three capsules two times per day.

Product Details:
(10:1 extract) capsules
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Mu Li (Concha Ostreae), Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), Fu Ling (Poria), Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae), Zhu Ru (Caulis Bambusae In Taeniis), Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii), Dang Shen (Radix Codonopsitis), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Da Zao (Fructus Jujubae), Mix-fried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae), Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)Zhi Shi (Fructus Immaturus Aurantii), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Sheng Jiang (uncooked Rhizoma Zingiberis), Huang Lian (Rhizoma Coptidi