Modified Astragalus and Ginseng

Modified Astragalus and Ginseng - Max Nature

Max Nature

$20.25 
SKU: BP-MA

Directions:
Take 3 capsules twice a day.

Product Details:
60 Capsules 500mg each
10:1 concentrated herbal extract

Ingredients
Shan Zhu Yi, Huang Qi, Mai Men Dong, Ren Shen, Bai Zhu, Cang Zhu, Dao Zao, Sheng Jiang, Fang Feng, Wu Wei Zi, Wu Mei, Ban Xia, Huang Bai, Gan Cao, Chen Pi, Dang Gui, Chai Hu, Sheng Ma