Ming Mu Di Huang Wan - Brighten the Eyes Rehmannia Pill 明目地黄丸

Ming Mu Di Huang Wan - Brighten the Eyes Rehmannia Pill 明目地黄丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q37

Functions
Ming Mu Di Huang Wan is a renowned ancient Chinese herbal formula used for improving vision.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Radix Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang, Poria - Fu Ling, Radix Angelicae Sinensis - Dang Gui, Fructus Corni - Shan Zhu Yu, RHizoma Alismatis - Ze Xia, Radix Paeoniae Alba - Bai Shao, Cortex Moutan - Mu Dan Pi, Fructus Lycii - Gou Qi Zi, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao, Rhizoma Dioscoreae - Shan Yao