Ming Mu Di Huang Wan

Ming Mu Di Huang Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.19 
SKU: MPC-MMDHW

Functions
Nourish the Liver, enrich the Kidneys, and improve the vision

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Lycium Fruit - Gou Qi Zi,Chrysanthemum Flower - Ju Hua,Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Poria Sclerotium - Fu Ling,Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie,Dong Quai - Dang Gui,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Tribulus Fruit - Ci Ji Li,Abalone Shell - Shi Jue Ming