Mega Man

Mega Man - Max Nature

Max Nature

$31.99 
SKU: MG901

Description
Mega Man is a non-prescription herbal vitality formula which promotes a harmonious Yin and Yang energy flow inside the male reproductive system. (comparable to T-Man)

Package
10 Capsules per box

Suggested Use
Take one capsule 90 minutes before intimacy and it will support the Yin-Yang balance for sexual performance. For better results, take Mega Man either 2 hours before or 2 hours after taking other supplements or medications.

Ingredients
Ren Shen, Bai Ji Li, Yin Yang Huo, SOD, Dang Shen, Bai Zhu, Huang Qi, Jin Ying Zi, Rou Gui, Rou Cong Rong, Shan Zhu Yu, Shan Yao Dioscorea, He Shou Wu, Ginkgo Biloba, Da Zao, Gan Cao, Yuan Zi, Shu Di Huang, Wu Wei Zi, Viola Seed