Lycium Rehmannia Teapills - Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸

Lycium Rehmannia Teapills - Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 - Max Nature

Min Shan

$12.99 
SKU: MS3686

Package
200 teapills per bottle

Functions
Tonifies Liver and Kidney Yin, Nourishes Liver Blood, Benefits the Eyes

Directions
Take 8 teapills, 3 times daily.

Ingredients
Shu Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root - prep, Shan Zhu Yu - Cornus Officinalis Fruit, Shan Yao - Dioscorea Opposita Rhizome, Mu Dan Pi - Paeonia Suffruticosa Root -bark, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Ze Xie - Alisma Orientalis Rhizome, Gou Qi Zi - Lycium Barbarum Fruit, Ju Hua - Chrysanthemum Morifolium Flower

Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax