Lycium Formula Capsules - Huan Shao Dan - 還少丹

Lycium Formula Capsules - Huan Shao Dan - 還少丹 - Max Nature

Max Nature

$29.00 
SKU: STC-470

Functions
For impotence, hypothyroidism, diabetes chronic nephritis.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Radix Achyranthis bidentatae (huai niu xi), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Fructus Broussonetiae (chu shi), Cortex Eucommiae (du zhong), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Morindae officinalis (ba ji tian), Herba Cistanches tubulosae (rou cong rong), Radix Polygalae (yuan zhi), Fructus Foeniculi (xiao hui xiang), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Radix Rehmanniae praeparata (shu di hiang), Fructus Lycii (gou qi zi), Fructus Jujubae (da zao).