Long Dan Xie Gan Wan

Long Dan Xie Gan Wan - Max Nature

Max Nature

$12.95 
SKU: ef-3-L005

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Long Dan, Ze Xie, Chai Hu, Che Qian Cao, Di Huang, Gan Cao, Dang Gui, Huang Qin, Zhi Zi, Pu Gong Ying, Dan Zhu Ye