Long Dan Xie Gan Tang

Long Dan Xie Gan Tang - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: BP-GNLD10

Package
90 Capsules (750mg each) per bottle Directions
3 capsules 2 times daily Ingredients:
Sheng Di(uncooked Radix Rehmanniae)
Huang Qin(Radix Scutellariae)
Zhi Zi(Fructus Gardeniae)
Ze Xie(Rhizoma Alismatis)
Che Qian Zi(Semen Plantaginis)
Dong Gui Wei(Extremitas Radicis Angelicae Sininsis)
Chai Hu(Radix Bupleuri)
Long Dan Cao(Radix Gentianae)
Mu Tong(Caulis Akeblae)
Gan Cao(Radix Glycyrhizae)