Kun Bao Wan

Kun Bao Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-K009

Functions

Normalizes and regulates the body's organs and functions.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Nu Zhen Zi, Di Huang, Bai Shao, Mo Han Lian, Suan Zao Ren, Xuan Shen, Ji Xue Teng, Huang Qin, Sang Ye, Ju Hua, Xian Mao, Dan Shen, Zhi Zi