Kidney Mansion

Kidney Mansion - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-KM

Directions:
3 Capsules 2 times daily

Product Details:
60 Capsules per bottle (8:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients
Shu Di, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Du Zhong, Xu Duan, Bu Gu Zhi, Ba Ji Tian, Niu Xi, Gu Sui Bu, Wu Jia Pia, Dang Gui, Chi Shao, Chuan Xiong, Ren Shen