Kang Gu Zeng Sheng Wan - Anti-protrusion for Spine 抗骨增生丸

Kang Gu Zeng Sheng Wan - Anti-protrusion for Spine 抗骨增生丸 - Max Nature

Max Nature

$8.99 
SKU: TL145

Functions
This formula reinforces the Kidneys, promotes Blood circulation to stop pain. Helps cartilage regeneration between discs and joint, shrinking bone spur.

Package
192 pills (4 packs x 48)

Directions
Take 12 - 16 pills , 2 to 3 times daily with warm water.

Ingredients
Shu Di Huang - Rehmannia Radix prepared, Yin Yang Huo - Epimedium Herba, Gu Sui Bu - Drynaria Rhizoma, Ji Xue Teng - Millettia Caulis, Nu Zhen Zi - Ligustrum Fructus, Lai Fu Zi - Raphanus Semen, Huai Niu Xi - Achyranthes Radix