Kang Ai Wan 抗癌丸

Kang Ai Wan 抗癌丸 - Max Nature

Max Nature

$20.00 
SKU: N171

Functions
Kang Ai Wan is a Chinese herbal supplement formulated to support the body's ability to fight tumors. Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27oz (180mg) Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily. Ingredients
Caulis Lonicerae (ren dong teng), Caulis Spatholobi (ji xue teng), Rhizoma Cibotii (gou ji), Herba Taraxaci (pu gong ying), Herba Leonuri (yi mu cao), Herba Plantaginis (che qian cao), Radix Paeoniae Rubra (chi shao), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong)