Juan Bi Tang

Juan Bi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-JBT

Functions
Remove wind-cold-dampness, alleviate bi syndrome

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Astragalus Root (Honey-fried) - Huang Qi (Mi Zhi),Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Dong Quai - Dang Gui,Notopterygium Root - Qiang Huo,Siler Root - Fang Feng,Turmeric Rhizome - Jiang Huang,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Jujube Fruit - Da Zao,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao