Jin Suo Gu Jing Wan

Jin Suo Gu Jing Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-JSGJW

Functions
Stabilize the Kidneys and bind up the semen

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Flat-Stem Milkvetch Seed - Sha Yuan Zi,Euryale Seed - Qian Shi,Fossilia Ossis Mastodi - Long Gu,Sacred Lotus Stamen - Lian Xu,Oyster Shell - Mu Li,Sacred Lotus Seed - Lian Zi