Jin Kui Shen Qi Wan-Pian YanVive

Jin Kui Shen Qi Wan-Pian YanVive - Max Nature

Max Nature

$10.29 
SKU: AH004

Functions
Jin Kui Shen Qi Wan/Pian is among the most regarded ancient Chinese herbal formulas. Today it is most widely used to nourish Yang of the Yin-Yang principles. In traditional Chinese medicine, Yang is the masculine and positive principle of the Yin-Yang whereas Yin is the feminine and negative principle. A robust interaction and balance of Yin-Yang forms the basis of good health. A diminished Yang can exhibit itself as soreness in the lower back, cold feeling in the lower part of the body, pale complexion, impotence. Directions
5 pills, 2-3 times a day. Package
200 Pills 200mg (40g) per bottle Ingredients
Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Mu Dan Pi, Fu Ling, Ze Xie, Rou Gui, Zhi Fu Zi, Niu Xi, He Shou Wu, Gou Qi Zi, Wu Wei Zi.