Jin Gui Shen Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan - Max Nature

Max Nature

$31.75 
SKU: CLJG08-BP

Package
120 Capsules per bottle
10:1 powdered extract 500 mg capsule.

Directions

3 Capsules 2 times a day.

Ingredients
Shu Di(cooked Radix Rehmanniae)
Shan Zhu(Fructus Corni)
Shan Yao(Radix Dioscoreae)
Fu Ling(Poria)
Ze Xie(Rhizoma Alismatis)
Dan Pi(Cortex Moutan)
Zhi Fu Zi(Radix Lateralis Praeparatus Aconti Carmichaeli)
Rou Gui(Cortex Cinnamomi)