Jiang Ya Wan-Pian HypertenSure 降压片

Jiang Ya Wan-Pian HypertenSure 降压片 - Max Nature

Max Nature

$12.00 
SKU: AH020

Functions
Jiang Ya Wan/Pian is an all natural Chinese Herbal Supplement that calms the Liver and subdues the Yang to help maintain healthy blood pressure.

Directions
Takes 7 tablets or pills taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 10 to 14 days.

Package
200 pills 200mg (40g) per bottle

Ingredients
Dan Shen, Mu Dan Pi, Huang Qin, Zhi Zi, Zhi Mu Zhen Zhu Mu, Long Dan Cao, Di Huang, Niu Xi, Xia Ku Cao, Huai Mi