Jiang Tang Wan 降糖丸

Jiang Tang Wan 降糖丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N033

Functions
Jiang Tang Wan is a Chinese herbal remedy that nourishes the Kidney Yin and Qi, generates bodily fluids, and helps maintain healthy glucose levels.

Package
200 pills per bottle
Net Wt. 1.27oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Ren Shen - Radix Ginseng, Huang qi - Radix Astragali, Shan Yao - Rhizoma Dioscoreae, Sheng Shi Gao - Gypsum Fibrosum, Zhi Mu - Rhizoma Anemarrhenae, Tian Hua Feng - Radix Trichosanthis, Fu Ling - Poria, Mai Dong - Radix Ophiopogonis, Sheng Di Huang - Radix Rehmanniae, Di Gu Pi - Cortex Lycii, Yu Mi Xu - Stigma Maydis, Shan Zhu Yu - Fructus Corni, Gan Cao - Radix Glycyrrhizae