Jian Zhou Tong Wan 肩周痛丸

Jian Zhou Tong Wan 肩周痛丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N056

Functions
Jian Zhou Tong Wan is a Chinese herbal remedy used for managing aching shoulders and arms by removing Dampness, Wind and Cold.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Qin jiao - Radix Gentianae Macrophyllae, Du huo - Radix Angelicae Pubescentis, Qiang huo - Rhizoma seu Radix Notopterygii, Ru xiang - Resina Olibanum, Sang zhi - Ramulus Mori, Chuan qong - Rhizoma Chuanxiong, Dang gui - Radix Angelicae Sinesis, Gui zhi - Ramulus Cinnamomi, Hai feng teng - Caulis Piperis Kadsurae, Zhi gan cao - Radix Glycyrrhizae