Jian Pi Wan

Jian Pi Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-JPW

Functions
Strengthen Spleen, reduce food stagnation, stop diarrhea

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Codonopsis Root - Dang Shen,Bitter Orange Young Fruit - Zhi Shi,Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Barley - Mai Ya,Chinese Hawthorn Fruit - Shan Zha