Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥丸

Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N024

Functions
Jia Wei Xiao Yao Wan is an enhanced form of Xiao Yao Wan, a well-known ancient Chinese herbal formula for Liver Qi stagnation. Jia Wei Xiao Yao Wan is a commonly used herbal remedy for anxiety, irritability, stress, and depression due to the challenge of a daily life or premenstrual tension.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Chai hu - Radix Bupleuri, Dang gui - Radix Angelicae Sinenis, Bai shao - Radix Paeomiae alba, Bai zhu - Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Fu ling - Poria, Gan cao - Radix Glycyrrhizae, Mu dan pi - Cortex Moutan, Zhi zi - Fructus Gardeniae, Bo he - Herba Menthae