Jia Wei Xiao Yao San (Teapills)

Jia Wei Xiao Yao San (Teapills) - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-JWXYS

Functions
Spread Liver qi, strengthen the Spleen, nourish the blood, and clear heat

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Bupleurum Root - Chai Hu,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Gardenia Fruit - Zhi Zi,Dong Quai - Dang Gui,Poria Sclerotium - Fu Ling,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Chinese Mint Aerial Parts - Bo He,Fresh Ginger - Sheng Jiang