Jia Wei Xiao Yao San

Jia Wei Xiao Yao San - Max Nature

Kamwo-Meridian

$22.99 
SKU: MPC-JWXYS

Functions
Spread Liver qi, strengthen the Spleen, nourish the blood, and clear heat

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Bupleurum Root - Chai Hu,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Gardenia Fruit - Zhi Zi,Dong Quai - Dang Gui,Poria Sclerotium - Fu Ling,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Chinese Mint Aerial Parts - Bo He,Fresh Ginger - Sheng Jiang