Jia Wei Fang Feng Tong Shen Pian Weitaless

Jia Wei Fang Feng Tong Shen Pian Weitaless - Max Nature

Max Nature

$10.29 
SKU: AH048P

Functions
Jia Wei Fang Feng Tong Shen Pian is an herbal remedy based on Fang Feng Tong Sheng San, an ancient formula newly discovered to help reduce weight.

Standard Dosage

Take 6 tablets taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 11 to 17 days.

Package
200 pills 200mg (40g) per bottle

Ingredients
Fang Feng, Jing Jie, Bo He, Gui Zhi, Lu Hui, Jie Ming Zi, Zhi Zi, Che Qian Zi, Zhi Mu, Chuan Xiong, Dang Gui, Bai Shao, Huang Qin, Lian Qiao, Gan Cao, Bai Zhu.