Huo Xue Tong Mai Wan 活血通脉丸

Huo Xue Tong Mai Wan 活血通脉丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N037

Functions
Huo Xue Tong Mai Wan is a formula specifically designed for circulatory health and is very useful for a variety of conditions attributed in traditional Chinese medicine to blood stasis such as headaches, chest pain, and abnormal menstruation.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Caulis Spatholobi - Ji Xue Teng, Semen Persicae - Tao Ren, Radix Salviae Miltiorrhizae - Dan Shen, Radix Paeoniae Rubra - Chi Shao, Flos Carthami - Hong Hua, Radix Curcumae - Yu Jin, Radix Notoginseng - San Qi, Rhizoma Chuanxiong - Chuan Xiong, Rhizoma Acori Tatarinowii - Shi Chang Pu, Fructus Lycium Barbarum - Gou Qi Zi, Rhizoma Polygonati - Huang Jiang, Radix Ginseng - Ren Shen, Radix Ophiopogonis - Mai Dong