Huang Lian Shang Qing Wan 黄连上清丸

Huang Lian Shang Qing Wan 黄连上清丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N028

Functions
Huang Lian Shang Qing wan is a popular Chinese herbal supplement that clear Heat-wind, purges Fire, and removes toxins. This formula is also used for bloodshot eyes, canker sores, toothache and constipation.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27oz. (180g)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Huang lian - Rhizoma Coptidis, Zhi zi - Fructus Gardeniae, Lian qiao - Fructus Forsythiae, Man jing zi - Fructus Viticis, Fang feng - Radix Ledebouriellae, Jing jie sui - Herba Schizonepetae, Bai zhi - Radix Angelicae Dahuricae, Huang qin - Radix Scutellariae, Ju hua - Flos Chrysanthemi, Bo he - Herba Menthae, Jiu da huang - Radix et Rhizoma Rhei, Huang bai - Cortex Phellodendri, Jie geng - Radix Platycodi, Chuan xong - Rhizoma Chuanxiong, Shi gao - Gypsum Fibrosum, Xuan fu hua - Flos Inulae, Gan cao - Radix Glycyrrhizae