Huan Shao Zhuang Yang Pian - Youngain 还少壮阳片

Huan Shao Zhuang Yang Pian - Youngain 还少壮阳片 - Max Nature

Max Nature

$12.99 
SKU: AH040P

Functions
Huan Shao Zhuang Yang Pian is a Chinese herbal supplement specially formulated to tonify Yang energy 

Suggested Use
200 pills per bottle6 tablets, 2 to 3 times a day

Ingredients
Radix Morindae Offcinalis (Ba Ji Tian), Herba Epimedii Grandiflori (Yin Yang Huo), Herba Cynomorri (Suo Yang), Fructus Psoraleae Corylifoliae (Bu Gu Zhi), Semen Cuscutae Chinensis (Tu Si Zi), Cortex Eucommiae Ulmoidis (Du Zhong), Radix Rehmanniae Preparata (Shu Di Huang), Fructus Corni Officinalis (Shan Zhu Yu), Rhizoma Dioscoreae Oppositae (Shan Yao)