Gui Zhi Fu Ling Wan

Gui Zhi Fu Ling Wan - Max Nature

Max Nature

$43.00 
SKU: GNGZ36-LG

270 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula Directions
3 capsules 2 times daily Ingredients:
Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
Fu Ling (Poria)
Chi Shao (Radix Rubra Paeoniae)
Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
Tao Ren (Semen Persicae)