Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸

Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N032

Functions
Gui Zhi Fu Ling Wan/Pian is an ancient Chinese medicine that promotes blood circulation to remove Blood stasis and may help disintegrate masses in the lower abdomen.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27oz. (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Gui zhi - Ramulus Cinnamomi, Fu ling - Poria, Mu dan pi - Cortex Moutan, Chi shao - Radix Paeoniae Rubra, Tao ren - Semen Persicae