Gui Pi Wan 归脾丸

Gui Pi Wan 归脾丸 - Max Nature

Min Shan

$12.99 
SKU: MS3692

Other Name
Return the Spleen Formula, Kwei Pi Wan, Great Spleen Restoration, Kwei Be Wan

Functions 

Tonifies Qi and Blood, Strengthens the Spleen, Nourishes the Heart, Calms the Shen

Package
200 teapills per bottle

Directions
Take 8 teapills, 3 times daily

Ingredients
Bai Zhu - Atractylodes Macrocephala Rhizome, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Yuan Zhi - Polygala Tenuifolia Root, Long Yan Rou - Dimocarpus Longan Fruit, Dang Gui - Angelica Sinensis Root, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Huang Qi - Astragalus Membranaceus Root, Suan Zao Ren - Ziziphus Jujuba Seed, Mu Xiang - Aucklandia Lappa Root, Da Zao - Ziziphus Jujuba Fruit, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root

Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax