Gui Pi Wan

Gui Pi Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-GPW

Functions
Augment the qi, tonify the blood, strengthen the Spleen, and nourish the Heart

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Astragalus Root - Huang Qi,Poria Sclerotium - Fu Ling,Jujube Seed - Suan Zao Ren,Dong Quai - Dang Gui,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Polygala Root - Yuan Zhi,Longan Fruit - Long Yan Rou,Jujube Fruit - Da Zao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Costus Root - Mu Xiang