Gui Pi Tang

Gui Pi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.49 
SKU: MPG-GPT

Functions
Augment the qi, tonify the blood, strengthen the Spleen, and nourish the Heart

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 5 grams in a cup of hot water to make a tea 2 times daily.

Ingredients
Astragalus Root - Huang Qi,Poria Sclerotium - Fu Ling,Jujube Seed - Suan Zao Ren,Dong Quai - Dang Gui,Dang Shen- Codonopsis,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Polygala Root - Yuan Zhi,Longan Fruit - Long Yan Rou,Jujube Fruit - Da Zao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Costus Root - Mu Xiang