Gui Pi Tang

Gui Pi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$24.69 
SKU: MPC-GPT

Functions
Augment the qi, tonify the blood, strengthen the Spleen, and nourish the Heart Package
100 capsules per bottle Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day Ingredients
Astragalus Root - Huang Qi,Poria Sclerotium - Fu Ling,Jujube Seed - Suan Zao Ren,Dong Quai - Dang Gui,Dang Shen- Codonopsis,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhi,Polygala Root - Yuan Zhi,Longan Fruit - Long Yan Rou,Jujube Fruit - Da Zao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Costus Root - Mu Xiang